StartpaginaConcurrentiebeding

Even leek het er op dat er nieuwe regels zouden komen rond het concurrentiebeding en dan met name minder knellende. Dit is echter nog niet het geval. In de prakijk komen we nog veel verschillende opvattingen tegen over het concurrentiebeding. Het belangrijkste is wel de opvatting en misvatting dat het in de praktij wel meevalt met zo'n concurrentiebeding. In zo'n geval kun je als werknemer bedrogen uitkomen:

Wat denkt U hiervan:

De voorzieningenrechter oordeelt dat Noviflora onweersproken heeft gesteld dat Gasa Holland haar grootste concurrent is. Door reeds na negen maanden in plaats van na twee jaar bij Gasa Holland in dienst te treden, heeft de werknemer willens en wetens het concurrentiebeding overtreden. Het is dan ook aannemelijk dat de bodemrechter van oordeel zal zijn dat de werknemer de boete van € 37.641,10 verschuldigd is geworden. Na de sommatiebrief heeft de werknemer zijn werkzaamheden voor Gasa Holland voortgezet, zodat de boete is opgelopen tot € 101.630,70. Aangezien deze mogelijk in een bodemprocedure zal worden gematigd, wordt thans bij voorschot een bedrag van € 75.000,= toegewezen. Daarnaast zal de werknemer worden geboden zich op straffe van een dwangsom voor de resterende tijd aan het concurrentiebeding te houden. Gasa Holland zal worden geboden het dienstverband met de werknemer voor de resterende tijd van het concurrentiebeding te beëindigen en beëindigd te houden. Een en ander is gerechtvaardigd nu zij welbewust heeft geprofiteerd van de schending door de werknemer van het concurrentiebeding.

Een concurrentiebeding is doorgaans bindend. Bedenk dus goed voordat je tekens voor zo'n beding. We zien ze zelfs voorbijkomen in contracten van een half jaar etc. U bent niet verplicht een concurrentiebeding te aanvaarden maar als U er voor tekent geldt als uitgangspunt dat U er aan vast zit. Niets belet U tijdens de sollicitatie het concurrentiebeding uit te onderhandelen. Bedenk dat een goed salaris in het niet kan vallen bij een heftig concurrentiebeding.

Concurrentiebedingen zijn vaak onduidelijk. Dit werkt in het nadeel van de werkgever. Een bepaling wordt doorgaans uitgelegd in het nadeel van de opsteller omdat deze het in de hand heeft de inhoud te bepalen.

De rechter (vaak in kort geding) kan een beding matigen. Ook kan hij bepalen dat de werkgever een vergoeding moet betalen. Zie bijvoorbeeld de rechter in Arnhem onlangs: De voorzieningenrechter ziet vervolgens wel aanleiding om het verbod tot indiensttreding in tijd te beperken tot vier maanden (nadat het tijdelijke contract op 1 februari 2007 zou zijn afgelopen). Ook moet Arbo Unie voor de duur van het relatiebeding een vergoeding van € 3500 netto per maand betalen.

Op het moment dat een werknemer schadeplichtig wordt ontslagen doordat bijvoorbeeld de opzegtermijn niet in acht wordt genomen vervalt een concurrentiebeding.

Het artikel:

Artikel 653

1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. 2. De rechter kan zulk een beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. 3. Aan een beding als bedoeld in lid 1 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien hij wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is. 4. Indien een beding als bedoeld in lid 1 de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen. De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan dat de vergoeding op de door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. De vergoeding is niet verschuldigd, indien de werknemer wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is.

Hulp nodig

Wordt U geconfronteerd met ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Neem contact op via ons helpformulier of bel of mail.

HelpImpressumLS Liber AdvocatenUw loonclaim is verstuurdUw ontslag op staande voet is verstuurd